Thời Khoá Sinh Hoạt “Thọ Bát Quan Trai Giới”

CHIỀU THỨ BẢY  

4:45 Tập trung về Thiền viện

5:00 Truyền giới

5:45 Sám hối

7:30 – 8:30 Tọa Thiền

10:00 Chỉ tịnh

CHỦ NHẬT  

3:30 Thức chúng

4:00–6:00 Toạ Thiền

6:30 Tiểu thực

7:00–7:45 Chấp tác (Lao động)

8:00–8:40 Toạ thiền

9:00 Sám hối & Tụng giới

10:00 Thuyết pháp

11:30 Thọ trai

BUỔI CHIỀU  

12:30–1:00 Chỉ tịnh

1:15 Thức chúng

1:30-2:30 Tham vấn đạo pháp

2:45–4:00 Tọa thiền

4:00-4:15 Xả giới

4:20 Sám hối

HOÀN MÃN

 

Thời Khoá Sinh Hoạt Hàng Tuần

CHỦ NHẬT  

9:30 Tụng Sám Hối và Ngủ Giới

10:30- 11:15 Ngồi Thiền

11:45 Thọ Trai

13:00-14:00 Chỉ Tịnh

14:00-15:00 Tham Vấn Pháp Đàm

HOÀN MÃN