HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM – THIỀN VIỆN ĐẠO VIÊN

Địa chỉ :435 Chemin de la Sablière, Lantier, (Québec) J0T 1V0, Canada
Tel : (819) 323-4332 / 438-792-4824
E-mail : tvdaovien@yahoo.com